Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"Nisim":De onderneming die onder de handelsnaam "Nisim.nl" gedreven wordt door Nisim Products Benelux, te Numansdorp

"Ontvangstbevestiging":De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze voorwaarden.

"Product": Het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Nisim binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

"Voorwaarden":Deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid
2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Nisim middels haar website op de markt gebrachte producten. Met het plaatsen van een bestelling heeft de koper kennis kunnen nemen van en wordt de koper geacht zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden. Op uw verzoek zenden wij een exemplaar van deze voorwaarden aan u toe.
2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van onze contractspartij of onderhandelingspartner zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard.
2.3 Indien een met ons gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
2.4 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijk nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en deze voorwaarden behouden blijft.
2.5 Op al onze overeenkomsten is "het" Nederlands recht van toepassing.

3. Aanbiedingen / Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Nisim zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging per email heeft ontvangen. Indien Nisim de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Nisim te melden.
3.2 Wij zijn gerechtigd onze aanbiedingen of prijsopgaven te herroepen, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
3.3 De overeenkomst tussen Nisim en u komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Nisim. Een koopovereenkomst komt tot stand indien wij uw bestelling (aanbod) schriftelijk of per e-mailbericht hebben aanvaard. Deze aanvaarding vindt normaalgesproken plaats per e-mailbericht door middel van een "ontvangstbevestiging", die tevens fungeert als factuur. Wij adviseren u de ontvangstbevestiging uit te printen en te bewaren in uw administratie. Nisim is niet verantwoordelijk voor typefouten in het door u op te geven emailadres, waardoor een ontvangstbevestiging niet naar behoren per email door u kan worden ontvangen.
3.4 Nisim is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Nisim dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
3.5 Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4. Transport en betaling
4.1 Wij behouden ons het recht voor betaling vóór aflevering te verlangen.
4.2 Nisim behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

5. Levering en risico
5.1 De door u gekochte zaken worden in beginsel binnen acht (8) werkdagen na de dag waarop de koopovereenkomst is gesloten verzonden.
5.2 Levering vindt plaats door middel van bezorging op het door u bij uw bestelling opgegeven adres in Nederland. De levering wordt door de PostNL of haar onderaannemers gedaan. Veelal betekent dit dat de producten twee keer worden aangeboden. Indien er in beide gevallen niemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen kunnen ze worden afgehaald op het postkantoor. Hiervoor wordt er door de dienstdoende postbode een bericht achter te worden gelaten op het door u opgegeven afleveradres.
5.3 Wanneer uw adres niet via een verharde rijweg of anderszins redelijk bereikbaar is, wordt afgeleverd op een adres dat zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk opgegeven adres ligt.
5.4 Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies bij u worden bezorgd/afgeleverd, dient u dat bij of dadelijk na de aanneming van de zaken schriftelijk (of per e-mailbericht naar: klantenservice @nisim.nl) bij ons te melden waarbij u de algemene aard van de schade of het verlies dient aan te geven, bij gebreke waarvan u geacht wordt de zaken zonder uiterlijk zichtbare schade of verlies te hebben ontvangen.
5.5 De door ons opgegeven aflevertermijn is geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn dienen wij – alvorens wij eventueel in verzuim geraken - derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Dit laat onverlet dat de klant het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden indien de levertijd meer dan 30 dagen bedraagt.
5.6 Wanneer u in gebreke bent met het verrichten van een handeling waarmee u aan de aflevering moet meewerken, zijn de daaruit voortvloeiende kosten (waaronder die van opslag en beheer) voor uw rekening.
5.7 De zaken komen voor uw risico vanaf het moment van de bezorging, derhalve vanaf het moment dat u (of iemand namens u) in het bezit of de macht van de zaken bent gesteld. Vanaf het moment dat u er redelijkerwijs rekening mee dient te houden dat u de zaken aan ons terug zult (moeten) geven, dient u als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan te zorgen. Indien de zaak teniet of achteruit is gegaan doordat u niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd, kunt u geen vervanging van de afgeleverde zaak eisen.
5.8 Nisim behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Nisimof de leverancier van het product) is beschadigd.
5.9 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Nisim schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Nisim u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Nisim heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Nisim, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Nisim zijn voldaan.

7. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
7.1 Nisim is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Omstandigheden in de zin van artikel 7.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Nisim geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Merk- en auteursrechten van door Nisim geleverde producten zijn in het bezit van de ontwerpers en/of hun licentiehouders.

9. Aansprakelijkheid en reclames
9.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door overschrijding van leveringstermijnen.
9.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade).
9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door foutief gebruik van de aan u geleverde producten.
9.4 Als u een artikel toch niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Nisim te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.
Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als het artikel compleet en onbeschadigd is. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Nisim terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

10. Bemiddeling en geschillen
10.1 Indien er een geschil ontstaat tussen u en Nisim naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Nisim, kunt u Nisim verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij Nisim van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.
10.2 Indien een geschil niet op basis van artikel
10.3 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Rotterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Nisim meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering.

11. Klachten
11.1 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Nisim via klantenservice @nisim.nl
11.2 Klachten over de geleverde producten zijn niet ontvankelijk, indien de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd, indien er sprake is geweest van feitelijk onjuist gebruik, of indien er sprake is van wijzigingen aan het geleverde die niet door ons zijn verricht.

12. Elektronische communicatie
12.1 Wij erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch heeft plaatsgevonden. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent u dit ook en zult u dat evenmin doen.

13. Disclaimer
De informatie op de site van Nisim is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelomschrijvingen zijn geschreven in beknopte vorm en zijn niet uitputtend.Met het gebruik van deze website verklaart gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt, en alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze website bij de gebruiker ligt. Nisim is officieel dealer van de op haar website(s) geboden artikelen of gevoerde merken, tenzij anders vermeld.

14. Contact gegevens
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
Nisim/ klantenservice,
Einsteinstraat 49
3281 NJ Numansdorp
Telefoon kantoor +31 0186681160 - (werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur)
E-mail: klantenservice @nisim.nl

Recht van retour: 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren.
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
Enkel de kosten voor retourzending naar Nisim zijn voor eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Nisim geretourneerd worden.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u dit formulier invullen en retourneren via info@nisim.nl

LET OP:
Het is niet mogelijk om geopende of gebruikte producten te retourneren.
Wanneer de verzegeling verbroken is, zijn bij deze producten niet retourneerbaar.